VÍZIA MLADÝCH EURÓPANOV 2010-2018

V máji 2010, Programová rada ME, na čele s p. Ing. Rudenkom, schválila bod programu Participácia, ako východiskový dokument pre Mladých Európanov.

Mladí Európania  sú presvedčení, že participácia zahŕňa problematiku všetkých ostatných oblastí verejného života a ich dôsledky.

“Poukazujeme na problém, objasňujeme jeho príčiny a chceme zmenu. Chceme, aby partnerský prístup k mladým ľuďom v plnom rozsahu nebol iba prázdnou frázou.”   Mirka Demková  – čestný predseda  Mladí Európania

Participácia

Čo to je?

Základný rámec participácie vychádza z procesu decentralizácie. Jej základný princíp stanovuje, že o problémoch (veciach) sa má rozhodovať na úrovni, kde vznikajú. Teda čo najbližšie k občanovi. Na Slovensku začal proces decentralizácie v roku 1990. Na úroveň samospráv tak prechádzajú kompetencie verejného sektora aj v oblasti školstva, rozvoja a starostlivosti o mládež.

Zo zákona samospráva môže, no z hľadiska udržania svojej existencie musí pracovať v tejto oblasti.

 

Koncept participácie mení rolu občanov z pasívnych prijímateľov na aktívnych presadzovateľov zmien.

 

Zákony, ktoré sa v súčasnosti dotýkajú danej problematiky v SR :

 • Zákon o obecnom zriadení (1990)
 • Zákon o vyšších územných celkoch (2001)
 • Kompetenčný zákon (2001)

 

Podľa EU charty o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov, účasť na živote obcí  a miest poskytuje mladým ľuďom možnosť, aby sa s konkrétnym mestom či obcou identifikovali ako občania a nezostali len jej obyvateľmi.

Mladí Európania  vnímajú participáciu v oblasti širšieho rámca rozvoja spoločnosti, nielen kultúrne podujatia, zveľaďovanie životného prostredia, či činnosť klubov.

Naším cieľom je zefektívniť rozhodovacie procesy , aby mladí ľudia do rozhodovania videli, rozumeli mu, podieľali sa na ňom a kontrolovali ho. Veríme, že vďaka prínosom mladých ľudí vedie ovplyvňovanie rozhodovacích procesov k otvorenosti, zefektívneniu a rozvoju demokracie.

Prínosom pre mladých samotných je ich rast, osobnostný i občiansky rozvoj.

Ovplyvňovanie vecí verejných je jedným zo základných spôsobov fungovania v demokracii.

V súčasnosti mnohé aktivity participácie mladých ľudí stoja na princípe konfrontácie a to najmä tam, kde došlo k zanedbaniu, porušeniu práv a komunikácie (verejné protesty a pod.).

Čo chceme?

 • Mladých vnímať ako klientov a partnerov pre komunikáciu a spoluprácu v prospech oboch strán (samosprávy a mládeže) a spoločnosti.
 • Verejné rozhodovanie – nielen s účasťou mladých ale aj s verejnými dôsledkami, o verejných zdrojoch a o verejnom smerovaní.
 • Možnosť zapájať sa – ponechanú na slobodnej voľbe, rozvinutím možnosti využitia všetkých foriem participácie, jej miery a hĺbky na verejnom živote. Ide o tieto aktuálne možnosti využitia:

 

1. prístup k informáciám (pasívne informovanie)

2. adekvátne zverejňovanie informácií (aktívne informovanie)

3. konzultovanie (posudzovanie pripomienok)

4. spolurozhodovanie (zdieľanie rozhodovacích právomocí)

5. kontrola rozhodovania

 

 • Na základe Zákona č. 211/200 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejňovať informácie vo forme a jazyku zrozumiteľných pre laikov (aj mladých), bez zložitých úradníckych formulácií, ľahkú orientáciu na internetových stránkach verejnej správy – piktogramy s označením, že ide o materiál pre mladých, pútavý grafický dizajn   a pod.

Najmä dotknuté materiály samosprávy:

 • materiály a koncepcie rozvoja a spolupráce mládeže, ktoré su prijaté a aké sa pripravujú
 • existencia špeciálnej komisie, ktorá sa zaoberá mládežou, jej zloženie a pomer členov mladých ľudí
 • aká časť rozpočtu je vyčlenená pre mládež a jej využitie
 • existencia grantových programov samosprávy finančnej podpory mladých
 • Zabrániť tomu, že závažné informácie sa nedostávajú mladým ľuďom i keď sa ich priamo dotýkajú  a informácie o mladých sa nedostávajú k tým, ktorí rozhodujú
 • Akceptovať právo na vážne posúdenie a zapracovanie pripomienok (ku koncepciám, stratégiám, zákonom, ktoré sa mladých priamo dotýkajú)
 • Odstránenie bariér participácie ako sú tradičné vnímanie autority a nedostatočné vnímanie ľudských práv – práv mladých, silná viera v moc expertov, podceňovanie mladých, ich skúseností a schopnosti vyjadriť vlastný názor
 • Partnerský nie konfrontačný vzťah medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom
 • Neposilňovať vzťahy závislosti – viac nezávislých zdrojov, v ktorých by bolo oddelené poskytovanie peňazí od samosprávy
 • Vytvárať priestor pre iniciatívy zdola, neriešiť rozhodnutiami zhora
 • Participáciu chápať ako prevzatie zodpovednosti a uchopenie možnosti ako o čakaní na to, kedy autority mladým vytvoria priestor

Ako chceme?

 • Zavedením internetových diskusných fór mládeže na úrovni samospráv (názory na možnosti trávenia voľného času, ich predstavy; čo robí mesto/obec pre mladých ľudí)
 • Zverejnenie adresára detských a mládežníckych organizácií, s ktorými samospráva spolupracuje, komunikuje
 • Formulácia informácií adekvátne – “Mladým jazykom mladých!”
 • Šírenie informácií prostredníctvom internetu, súťaží, výstav, živé diskusné fóra (súťaž o najkrajšiu knihu o meste, koncert pre mesto, detský deň)
 • Priblížiť a rozšíriť činnosť žiackych rád, študentských parlamentov na úrovni mesta – účasť na zasadnutiach odborných komisií mestských zastupiteľstiev, účasť na pripomienkovaní rozpočtu, účasť na spracovaní koncepcií a politík týkajúcich sa mládeže
 • Komunikácia s veľkou skupinou neorganizovaných mladých ľudí, iniciatív, neformálnych združení     a organizácií s odlišným poslaním dialógu
 • Zakotviť študentský parlament do základných dokumentov samosprávy : organizačného poriadku, štatútu mesta, rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a pod., pre zjednodušenie ovplyvňovania rozhodnutí zastupiteľstva ako aj kontrolovania ich plnení.

 

Systém financovania

 • Systematicky na podporu aktivít súvisiacimi s cieľmi mesta, obce
 • Vyčlenenie finančných prostriedkov na Grantové programy – predkladanie návrhov a realizácia vybraných aktivít – získať grant môžu jednotlivci a organizácie, ktoré realizujú projekt na území mesta; žiadatelia môžu získať max. 70% z celkových nákladov, posudzované Komisiami mládeže a voľnočasových aktivít, ktoré sú zložené zástucami koalície, opozície a zástupcami mládežníckych organizácií
 • Začleniť do Akčného plánu štátnej politiky voči deťom a mládeži Grantový program na podporu činnosti miestnych samospráv v oblasti práce s deťmi a mládežou
 • Jednoduchý a prehľadný systém udeľovania finančnej podpory pre aktivity pre mladých

 

Študentský parlament

Začlenenie študentského parlamentu vrámci oficiálnej podpory primátora mesta. Vytvorením štatútu študentského parlamentu:

 • stanovenie štruktúrykaždá stredná škola môže nominovať  5 zástupcov na 1 školský rok
 • na 1. zasadnutí si zvolia predsedu a 1 zástupcu z každej školy do parlamentného výboru (výkonný orgán).
 • Výkonný orgán v zložení – predseda, zástupcovia stredných škôl, tajomník (zamestnanec mestského úradu),

Parlamentný výbor oficiálne menovaný primátorom mesta. Podáva návrhy , podnety, pripomienky, primátor je povinný sa nimi zaoberať a spätne informovať o výsledkoch. Je poradným, kontrolným a iniciatívnym orgánom primátora.