PREČO SME VZNIKLI?

Mladí Európania chcú zvýšiť povedomie o situácii mladých ľudí a zvýšiť uznanie práv a ašpirácie mladých ľudí, podporovať národné politiky mládeže, národné mládežnícke koordinačné mechanizmy a národné akčné programy pre mládež ako neoddeliteľnú súčasť sociálneho a ekonomického rozvoja, v spolupráci s vládou a mimovládnymi organizáciami.

Posilniť účasť mladých ľudí na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach, s cieľom zvýšiť ich vplyv na národný rozvoj a medzinárodnú spoluprácu.

Chceme reagovať na očakávania mladých ľudí po lepšom svete, ako aj požiadavky pre mládež, ktoré majú byť súčasťou riešenia, nie súčasťou problému.

Lepší svet chceme mať a budovať doma. Chceme ho rozvíjať pre nás a generácie po nás, v rámci nášho štátu v tolerancii, rešpektovaním kultúrnych a sociálnych rozdielov s vedomím zodpovednosti voči pozitívnemu vývoju, kam chceme smerovať a elimináciou negatívnych ohrození.

Mladosť, dravosť a aktívnosť neznehodnocujeme pasívnym vyčakávaním na zdroje a možnosti, ktoré nám majú byť odovzdané. Vo všetkých regiónoch, chceme robiť lepší život pre seba.

Chceme sa popasovať s nedostatkom vhodných investícií do nás, súvisiacimi s globalizáciou, ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi obmedzeniami, v kombinácii s nepriaznivými podmienkami pre náš rozvoj.

Stále viac mladých ľudí sa obracia v neformálnom sektore o živobytie, s malou alebo žiadnou ochranou pracovného miesta, výhody, či vyhliadky do budúcnosti.

Aj my, mladí ľudia chceme mať reálnu šancu nájsť dôstojnú a produktívnu prácu.

PRIDAJ SA K NÁM!